Sterke teams bouwen sterke organisaties
 


English: see below

 

Organisaties met betrokken medewerkers behalen betere resultaten met meer marge, lager verzuim en minder verloop. Daarmee vertel ik je misschien niets nieuws. Investeren in betrokkenheid is dan ook niet alleen goed werkgeverschap, maar ook een slimme zakelijke keuze.


Voor de meesten van ons begint betrokkenheid bij de directe werkomgeving: het team. De manier waarop teamleden met elkaar omgaan en samenwerken (de teamdynamiek) bepaalt of het team succesvol is. Zeker nu digitaal en hybride werken in veel teams de overhand neemt, is het belangrijk dat teamleden zich met elkaar en de organisatie verbonden voelen.


Een team wat samen sterk staat en verbonden is met de organisatie heeft meer veerkracht en maakt gebruik van ieders individuele kwaliteiten. Daarmee is het in staat maximaal bij te dragen aan het resultaat van de organisatie. Daarnaast is, door het geheel te versterken, de invloed van veranderingen en tegenslagen minder groot. Hoe getalenteerd de individuen in het team ook zijn, pas als er sprake is van een hecht en echt team realiseren ze hun volledige potentieel.
Wat is het doel?

Het in balans brengen van de teamdynamiek en met het team de voorwaarden scheppen waardoor het team zelf de dynamiek verder kan onderhouden. 


Wat is mijn aanpak?

Aangezien ieder team uniek is bestaat er ook geen one size fits all aanpak voor het sterk maken van een team. Mijn missie om er voor te zorgen dat een team door kan blijven groeien, ook als het coaching traject is afgelopen. Het team gaat aan de slag met coaching maar daarnaast krijgt de leidinggevende handvatten om zélf aan de slag te gaan.  Natuurlijk stap voor stap en met alle begeleiding die nodig is om te slagen.


Als eerste ga ik, samen met het team, de huidige situatie in kaart brengen. Dit gebeurt door een combinatie van assessment en gesprekken. We bepalen vervolgens de volgende stappen.  Daarbij bespreken we de vraag, de criteria voor een succesvolle afronding en de termijn die we stellen om hier naar toe te werken. Dit laatste omdat trajecten met een open einde het risico met zich meebrengen dat de urgentie ondersneeuwt in de dagelijkse gang van zaken. Groeien vraagt focus en investering van alle betrokkenen, daar maken we dan ook heldere afspraken over.  


Is coaching niet (meer) nodig? Dan is het werk nog niet gedaan. Stap twee is zorgen dat de leidinggevende het team kan blijven ontwikkelen. Om daar bij te helpen heb ik een uitgebreide bibliotheek ontwikkeld met tools en games over allerlei onderwerpen. Om in een teamoverleg stil te staan bij hoe er wordt samengewerkt, om doelen en strategie te bespreken of om elkaar beter te leren kennen. Alles compleet uitgewerkt met al het benodigde materiaal. Ik help de leidinggevende in de voorbereiding en we evalueren na afloop om telkens te verbeteren. Totdat de leidinggevende zich helemaal comfortabel voelt om het zelf op te pakken. **************************** 

Organisations with engaged employees achieve better results, with higher margins, lower absenteeism and less staff turnover. Investing in engagement is not only being a good employer, it is also a smart business choice.

 

For most of us, engagement starts with the immediate working environment: the team. The way team members interact and work together (the team dynamic) determines a team's success. Especially now, with digital or hybrid working taking over in many teams, it is important that teams feel connected to each other and the organisation.

A team that stands strong together and is connected to the organisation is more resilient and makes use of each other's qualities. That way, it is able to make a maximum contribution to the organisation's results. In addition, by strengthening the whole, the influence of changes and/or setbacks is less. No matter how talented the individuals in the team are, they will only realise their full potential when they are a close-knit and real team.

 

 What is the goal?
Bringing the team dynamics into balance and co-creating the conditions so that the team itself can continue to foster their dynamics.

What is my approach?
Since every team is unique, there is no one-size-fits-all approach to making a team strong. My mission is to ensure that a team can continue to grow, even after the coaching process has ended. The team gets to work with coaching, but in addition managers are given tools to work on the team themselves.  Step by step, of course, and with all the guidance needed to succeed.


First, together with the team, I will map out the current situation. This is done through a combination of assessment and interviews. We then determine the next steps.  In doing so, we discuss the coaching question(s), the criteria for successful completion and the timeframe we set to work towards this. The latter because open-ended processes carry the risk that the urgency will be lost in the day-to-day business. Growth requires focus and investment from all those involved, so we make clear agreements about this.


Is coaching no longer necessary? Then the work is not yet done. Step two is to ensure that the manager can continue to develop the team. To help with this, I have developed an extensive library with tools and games on all kinds of subjects. To reflect on how the team works together, to discuss goals and strategy or simply to get to know each other better. All fully equipped with all the necessary materials. I help the manager prepare and we evaluate afterwards in order to improve each time. Until the manager feels completely comfortable to take it up himself.