Sterke teams bouwen sterke organisaties
 

English: see below

Niemand werkt of leeft helemaal solitair. Ieder van ons maakt deel uit van diverse systemen*: ons gezin, team, bedrijf of organisatie. Systemen lijken op een spinnenweb: raak een draad in het spinnenweb aan en alles zal meebewegen. Binnen een systeem hebben alle leden invloed op elkaar en daarmee ook op de interactie met de wereld rondom het systeem.    

*Definitie van een systeem: twee of meer, van elkaar afhankelijke, mensen met een gemeenschappelijk doel of focus. 

 

Systeem in actie

De dynamiek in een team wordt beïnvloed door alle leden en hun interactie met elkaar. Als de onderlinge relaties in balans zijn leidt dit tot een team wat optimaal, en met plezier, samenwerkt en wat in staat is om dit te blijven doen in een steeds veranderende wereld. Wanneer het systeem van het team haperingen vertoont kan zich dat uiten in:


  • Teamleden die letterlijk of figuurlijk afhaken
  • Leidinggevenden die het niet lukt om het team in beweging te krijgen      
  • Sfeer en resultaten die verslechteren


Systemisch team coaching

Omdat de teamdynamiek vaak over jaren ontwikkelt en subtiel aanwezig is, kan het gebeuren dat een team vastloopt zonder zelf te weten waarom. Systemisch team coaching focust zich op de structuren en patronen in het team en het gemeenschappelijk handelen. Door het team inzicht te geven in de sterktes, belemmeringen en het potentieel van het systeem krijgen ze de handvatten om samen antwoorden en oplossingen te vinden.


****************************

No one works or lives entirely alone. Each of us is part of various systems*: our family, team, company or organisation. Systems are like a spider's web: touch a thread and everything will move with it. Within a system, all members influence each other and also the interaction with the world around the system.
*Definition of a system: two or more mutually dependent people with a common goal or focus.


System in action
The dynamics in a team are influenced by all members and their interaction with each other. When the mutual relationships are in balance, this leads to a team that works together optimally and with pleasure, and that is able to continue to do so in an ever-changing world. When the system of the team shows hiccups, this can manifest itself in:


  • Team members who literally or figuratively give up
  • Managers who do not succeed in getting the team to move
  • Deteriorating atmosphere and results

 


Systemic team coaching


Because team dynamics often develop over years and are subtly present, it can happen that a team gets stuck without knowing why. Systemic team coaching focuses on the structures and patterns in the team and the joint actions. By giving the team insight into the strengths, barriers and potential of the system, they get the tools to find answers and solutions together.